Aktuální situace se sportováním dle nařízení vlády ke dni 17.5.2021

Pondělí 17. května přinese další vlnu rozvolnění. Mimo jiné se bude moct sportovat „uvnitř“. Ovšem maximálně 10 lidí.

Venku se počet nemění a je to 30 cvičenců s prostorem 15 metrů čtverečních na osobu.

Povinná je evidence cvičících – ideálně telefonní kontakt měsíc po skončení tréninku.

Antigenní testy nesmí být starší 72h, PCR 7 dní. Stále však je v nařízení pro sportování venku informace o tom, že mohou sportovat jen sportovci v soutěžích „organizovaných sportovními svazy“.

Nové nařízení ministerstva zdravotnictví, které platí od pondělí 17. 5. se sportováním zabývá ve dvou bodech 4 a 15. Zatímco v bodě 4 se mluví o sportování vevnitř: 4. omezuje a) provoz heren a kasin tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní: – přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, s výjimkou dětí mladších 6 let věku, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje;

tyto podmínky neplatí pro:

Překlad do laického jazyka: Sportování vevnitř pro rodiče s dětmi (- cit.: s výjimkou dětí mladších 6 let věku, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti;) max 10 lidí tedy 5 rodičů s dětmi v tělocvičně. Školkové děti (do 6 let) nemusí prokazovat testování. bod 15 řeší venkovní aktivity: 15. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 2 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 10 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 50 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 2 osob musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou dobu akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak;

uvedené podmínky se nevztahují na: e) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a c) a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy: i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18. (viz obrázek) 1/18 testování vláda – MZd

Překlad do laického jazyka: Může sportovat venku 30 osob. 15 metrů čtverečních na osobu a to pouze „sportovci pod svazy“. Tak jako to již bylo vykládáno při předchozích opatřeních.